Ch­¬ng Tr×nh Gi¶ng D¹y

Home
Tµi LiÖu Tham Cøu Míi
Ng­êi Qu¶n LÝ HÖ Thèng
Qu¶n LÝ Cao CÊp
Kho¸ Häc Ph¸t TriÓn

Trang này bao gồm nhiều chương trình và tài liệu nghiên cứu giảng dạy từ nhiều nguồn khác nhau.

Một số tài liệu tham khảo nằm trong site này khá lớn và đòi hỏi dải tần (bandwith) tương đối rộng để có thể hiển thị đúng. 

Một ví dụ được đưa ra từ Thụy Điển bàn về An Ninh Thông Tin và Hệ Thống Mạng.

Chú ý:  Các tài liệu được viết bằng tiếng Anh.

Warriors of the Net - INFOSEC on the Internet

CAUTION:  This is a VERY large file.  Please view only if you have a fast connection.