Ch­¬ng Tr×nh S¾p C«ng Bè

Home
B¶o VÖ Tù §éng
SAIPR

Những liệt kê dưới đây sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới.  Hãy quay lại vào tháng 9 để xem những bài tập, giáo dục và đào tạo, những bài tập tái hiện, và công cụ mới.

CyberProtect - Bài tập an ninh mạng nhấn mạnh vào những công cụ cơ bản mà nhà quản lí mạng cần biết để bảo vệ mạng trước những tấn công, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân trong hay ngoài mạng network.  Được trình bày và đưa ra bởi Carney Ỉnteractive cho DoD.

Click vào đây để xem hướng dẫn cho bài tập này.

System Administrator Incident Training and Response - Bộ phận tập huấn bao gồm những thảo luận về tội phạm, kiểm toán, thông báo, và phản ứng mạng.

Click vào đây để xem hướng dẫn cho bài tập này.