An Ninh S­ Ph¹m

Home
Up
FISSEA Gen
Manager Brief
Executive Brief

Federal Information Systems Security
Educators' Association (FISSEA)

(Tổ Chức Liên Bang Sư Phạm về An Ninh Mạng Thông Tin)

Tổ Chức Liên Bang Sư Phạm về An Ninh Mạng Thông Tin (FISSEA),  được thành lập năm 1987, là tổ chức của những nhà chuyên gia an ninh mạng thông tin của nhà nước liên bang.  FISSEA giúp đỡ các cơ quan chính phản trong việc hoàn thành và đạt mức trong đào tạo và nâng cấp an toàn vi tính.   Tham khảo thêm ở FISSEA bài viết.

MỤC ĐÍCH

Nâng cấp trình độ và phổ biến chung về giác ngộ an ninh mạng thông tin và những kiến thức hiểu biết phục vụ cho nhà nước liên bang và những vấn đề liên quan đến nhân lực.

Phục vụ và sử dụng như là một diễn đàn trao đổi thông tin và phát triển chương trình đào tạo và huấn luyện an ninh mạng thông tin trong toàn nhà nước liên bang. 

Cung cấp cho sự phát triển chuyên môn cho các thành viên. 

KHẨU HIỆU

     "I touch the future, I teach."

           "Tôi tới tương lai bằng dạy học"

                                           Christa McAuliffe