Trung T©m Masie

Home
Up

Trung tâm MASIE là hội đồng tư vấn quốc tế được đặt tại Saratoga Springs, NY. Trung tâm được cống hiến cho công cuộc khám phá mối quan hệ giữa học tập và kĩ thuật.  Chúng tôi sẽ tập trung vào những lĩnh vực sau:

Chúng ta học kĩ thuật như thế nào?

Bằng cách nào kĩ thuật có thể được sử dụng để giúp chúng ta học tập?

Những mô hình học tập bất chấp thời gian và địa điểm!

Những kiểu mẫu mới dành cho chuyên gia học tập và tập luyện!

Trung tâm MASIE cung cấp dịch vụ tới nhiều tập đoàn lớn và các nhà phân phối kĩ thuậởntên toànthế giới. Trung tâm cũng đồng thời đưa ra nhiều thông tin quí giá về nghiên cứu, dự đoán, tập huấn, đồ dùng học tập và giảng dạy, song song với công tác tham huấn, góp ý trên nhiều vấn đề then chốt. Trung tâm được thành lập để phục vụ đào tạo lớp cán bộ lãnh đạo tư duy phong phú và rõ ràng cho thế hệ học tập và áp dụng kĩ thuật mới. 

Elliott Masie là chủ tịch trung tâm MASIE, một hội đồng tư vấn quốc tế tại Saratoga Springs, NY.

Bạn có thể liên hệ với Elliot Maise tại:

địa chỉ thư:
The MASIE Center
P.O. Box 397
Saratoga Springs, NY 12866

e-mail:
emasie@masie.com

điện thoại :
(518) 587-3522

fax:
(518) 587-3276