Ch­¬ng Tr×nh Giíi ThiÖu

Home
Sù Rñi Ro M¹o HiÓm
E-Government
An Ninh S­ Ph¹m
Tµi LiÖu Tham Kh¶o

PowerPoint Presentations

E-Government Boot Camp Những bài viết chung của trường ĐH Tiểu Bang Idaho và ĐH Idaho trong E-Government Boot Camp (tạm dịch là Trại Tập Huấn Thông Tin Điện Tử Nhà Nước).  Những điều Cơ Quan Luật Pháp và Nhà Nước cần biết về bảo hiểm thông tin. C. Schou, D. Frinke, J. Frost - Tháng 9 năm 2000
Executive Training Những điều Cơ Quan Hành Pháp nên biết về an ninh thông tin.  Tập trung vào Nhà nước Liên Bang, những điều có thể phổ biến và tổng quát hoá. 
Corey Schou, Jim Frost, W. Vic Maconachy - Tháng 4 năm 1999
Risk Terminology
Risk Management Issues
Risk Management
Risk Assessment and Mitigation
Functional Manager Training
Những điều các nhà điều hành cần biết về an ninh thông tin. Tập trung vào Nhà nước Liên Bang, những điều có thể phổ biến và tổng quát hoá. 
Corey Schou, Jim Frost - Tháng 4 năm 1999
Computer Security in a Networked Society
Frostburg 1 - Chương trình và tài liệu được phát triển tại Frostburg Sate cho giáo viên. 
Vic Maconachy - Tháng 4 năm 1997
System Manager's Responsibilities
Frostburg 2 - Chương trình và tài liệu được phát triển tại Frostburg Sate cho giáo viên. 
Vic Maconachy - April 1997
Introduction To Malicious Logic National INFOSEC Education and Training Program Introduction
W. Vic Maconachy, Corey Schou
General Security Introduction Tổng quát bảo hiểm thông tin cho nhân viên. 
Corey Schou, Jim Frost, W. Vic Maconachy - Tháng 12 năm 2000
 

Chú ý:  Các bài viết được đăng bằng tiếng Anh.