SAIPR

Home
Up

System Administrator Incident Preparation and Response

Bài tập huấn này bao gồm nhiều học phần về nhận dạng tội phạm, kiểm tra và nghiên cứu hệ thống, thông báo sự đe dọa và sự phản ứng trên hệ thống của bạn trước những tấn công.

 

Tổ chức thông tin học trong từng bước, và hướng dẫn dễ dàng, chỉ chọn và đưa ra những phần bạn cần.  Cuối mỗi bài giảng kèm theo một  bài kiểm tra nhỏ để xem bạn có thật sự nắm chắc những định nghĩa và nội dung cần biết.  


Bài giảng cũng bao gồm nhiều thuật ngữ có thể được nhắc tới và sử dụng bất cứ lúc nào trong quá trình học tập và giảng dạy.


BACK