<%@ Language=JavaScript %> search

T×m KiÕm

Home

Thư Viện An Ninh.  

Tìm Kiếm

Hãy dùng cách trình bày ở dưới đây để tìm những tài liệu trong Thư Viện An Ninh Thông Tin bằng những từ và những cụm từ cụ thể.  Động cơ tìm kiếm nguyên văn sẽ liệt kê những tài liệu tương ứng, những tài liệu nào phù hợp hơn sẽ được hiển thị trước.  Mỗi mục trong bản liệt kê là một liên kết tới một tài liệu tương đương; nếu tài liệu có tên chủ đề, thì tên đó sẽ được hiển thị, nếu không, chỉ có tên file của tài liệu đó sẽ xuất hiện.  Chú giải vắn tắt của từ ngữ khó hiểu cũng sẽ được đưa ra cùng với những ví dụ đi kèm explanation

Chú ý: Tài liệu tham khảo được tìm và viết bằng tiếng Anh. 

 

Search for:

Query Language

The text search engine allows queries to be formed from arbitrary Boolean expressions containing the keywords AND, OR, and NOT, and grouped with parentheses. For example:

information retrieval
finds documents containing 'information' or 'retrieval'

information or retrieval
same as above

information and retrieval
finds documents containing both 'information' and 'retrieval'

information not retrieval
finds documents containing 'information' but not 'retrieval'

(information not retrieval) and WAIS
finds documents containing 'WAIS', plus 'information' but not 'retrieval'

web*
finds documents containing words starting with 'web'

Back to Top